Допомога одиноким матерям

 

 Відповідно до статті 18-1 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" право на допомогу на дітей мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновителі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини.

Допомога на дітей одиноким матерям, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги на підставі довідки про доходи і декларації про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги. До складу сім'ї особи, що звертається за призначенням зазначеної допомоги, включаються чоловік (дружина); рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

 

Допомога малозабезпеченим сім’ям

 

        Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  від 24.02.2003 року № 250 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям” допомога призначається і виплачується малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.

    Соціальна допомога призначається з місяця звернення за її призначенням на шість місяців, виплачується раз на місяць за місцем реєстрації фактичного проживання.   Місяцем  звернення за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям вважається місяць прийняття органом праці та соціального захисту населення відповідної заяви з усіма необхідними документами.

     Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, який обчислюється за методикою, встановленою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, але цей розмір не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім'ї.

   Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України і затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

    Для кожної дитини, яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини, яка утримується матір'ю (батьком, усиновителем), що не перебуває в шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), та для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи, - на 20 відсотків.

    Для кожної дитини в малозабезпеченій багатодітній сім»ї в якій виховується троє або більше дітей віком до 16 років (до 18 років, якщо дитина навчається), рівень забезпечення прожиткового мінімуму становить 50 відсотків прожиткового мінімуму встановленого для дитини відповідного віку.

   Середньомісячний сукупний   доход   сім'ї   -   обчислений  у середньому за  місяць  доход  усіх  членів  сім'ї  з  усіх  джерел надходжень  протягом шести місяців,  що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.     

 

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

 

Відповідно до статті 13 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має особа (один з батьків дитини, усиновитель, опікун, дідусь, бабуся або інший родич), яка фактично здійснює догляд за дитиною. Як передбачено Порядком призначення та виплати державної допомоги сім»ям з дітьми, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з січня 2009 року надається у розмірі, що дорівнює різниці між 75 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім»ї в розрахунок на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 130 гривень.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується щомісяця з дня призначення зазначеної допомоги по день досягнення дитиною вказаного віку включно.

Допомога при народженні дитини

 

     З метою своєчасного призначення та виплати допомоги при народженні дитини Урядом 22 лютого прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Питання призначення і виплати допомоги сім’ям з дітьми’’, яка  передбачає порядок надання у 2008 році допомоги при народженні  дитини.

    Допомога при народженні дитини, яка народилася після 31 грудня 2007 р., надається у  розмірі 12 240 гривень — на першу дитину, 25 000 гривень — на другу дитину, 50 000 гривень — на третю і наступних дітей. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні першої дитини в сумі 4 800 гривень, другої дитини — 4 840 гривень, третьої та наступних дітей — 5 000 гривень, решта суми на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців (по 620 гривень щомісяця), на другу дитину — 24 місяців (по 840 гривень щомісяця), на третю і наступних дітей — 36 місяців (по 1250 гривень щомісяця) рівними частинами.

      Розмір та строк виплати допомоги, яка призначається одному з батьків дитини, визначається з урахуванням кількості дітей, які до народження дитини перебували на утриманні особи, якій призначається допомога.

   Якщо дитина народжується у сім'ї, в якій немає дітей, допомога при народженні буде призначена в розмірі 12 240 гривень.

   Якщо дитина народжується у сім'ї, в якій вже є одна дитина (рідна чи усиновлена), допомога буде призначена в розмірі 25 000 гривень.

   У випадку, коли у жінки померла перша дитина і народжується друга, розмір допомоги при народженні складе 25 000 гривень.

Якщо жінка, перебуваючи у другому шлюбі, народжує дитину, яка у цьому шлюбі є першою, але в цій сім'ї виховуються двоє старших рідних дітей чоловіка, допомога буде призначена в розмірі 50 000 гривень, як на третю дитину.

   Якщо жінка, яка народжує третю дитину, перших двох передала на виховання до дитячого будинку, допомога при народженні дитини буде надана в розмірі 12 240 гривень, як на першу дитину.

   Коли дитина народжується у матері, у якої, крім неї, є повнолітня дочка (син), що проживає окремо або разом з матір’ю, допомога буде призначена як на другу дитину в розмірі 25 000 гривень.

   У разі народження двійні або більшої кількості дітей допомога виплачується на кожну дитину, при цьому кожна дитина з їх числа вважається наступною.

   Якщо в сім'ї, в якій немає дітей, народжується двійня, допомога буде призначена на одну дитину в розмірі 12 240 гривень, на другу – 25 000 гривень.

   Коли двійня народилася в сім'ї, в якій вже виховується двоє старших дітей, допомога надається на кожну дитину з числа народжених в розмірі 50 000 гривень.

   Допомога при народженні дитини призначається усиновителю, опікуну на кожну усиновлену (взяту під опіку) дитину у розмірі, установленому при народженні першої дитини.

   Якщо допомога при народженні дитини вже була призначена до моменту встановлення опіки, усиновлення, виплата допомоги опікуну, усиновителю продовжується у такому самому розмірі.

   Допомога при народженні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через дванадцять календарних місяців з дня народження дитини, а у разі усиновлення дитини віком до одного року — не пізніше ніж через дванадцять календарних місяців з дня набрання чинності рішенням суду про усиновлення

 

Державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 Починаючи з 1 січня 2006 р., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - діти), грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за рахунок коштів державного бюджету.

 Державна соціальна допомога на дітей (далі - соціальна допомога) призначається батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину в грошовій формі.

Якщо у дитячому будинку сімейного типу виховується більше ніж 10 дітей, соціальна допомога призначається батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця, влаштовану до цього будинку до 1 січня 2006 року.

Грошове забезпечення призначається одному з батьків-вихователів і одному з прийомних батьків.

Призначення грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам здійснюється з моменту влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім'ю.

          Уповноважені органи подають щомісяця відповідним службам у справах неповнолітніх інформацію про призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення чи припинення їх виплати у порядку, встановленому Мінсім'ямолодьспортом за погодженням з Мінпраці.

 Розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку.

У разі коли дитині виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державні допомоги, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених на дату звернення батька-вихователя і прийомного батька на дитину пенсії, аліментів, стипендії, державних допомог.

Розмір грошового забезпечення становить 35 відсотків розміру соціальної допомоги на кожну дитину-вихованця та на кожну прийомну дитину, але не більше п'яти прожиткових мінімумів для працездатної особи одному з батьків-вихователів і не більше ніж півтора прожиткового мінімуму для працездатної особи одному з прийомних батьків.

         У разі затвердження нового рівня прожиткового мінімуму розмір соціальної допомоги та грошового забезпечення перераховується без додаткового звернення батьків-вихователів і прийомних батьків.

 

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням

 

Відповідно до статті 16 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, призначається особам, визначеним в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування.

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні.

Якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні, під час літніх канікул перебуває вдома з опікуном чи піклувальником, зазначена допомога призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу, про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні.

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням і є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, призначається на загальних підставах.

26. Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, призначається в розмірі, шо становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку.

У разі коли на дитину виплачуються призначені в установленому порядку  пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсій, аліментів, стипендії, державної допомоги враховується як середньомісячний розмір зазначених виплат, одержаних на дитину  за попередні шість календарних місяців.

У разі коли для дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, аліменти (за відсутності осіб, що за законом зобов'язані їх утримувати) та пенсія на дітей за попередні шість календарних місяців не нараховувалися, зазначена допомога призначається у розмірі двох  прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

 Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, призначається на шість місяців. Питання про продовження виплати допомоги вирішується на підставі заяви та довідки про місячні розміри аліментів і пенсії, що одержує опікун чи піклувальник на дитину.

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, призначається з місяця, в якому була подана заява з усіма необхідними доку

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.